Xue-Hanyu.com: Learn Chinese:

Words: Verbs of motion

  1. Direction
  2. Motion

Direction

heuito go
lò̲i 普to come
là̲i 粤to come
douto arrive
gwoto pass
(to go/come over)
wù̲i 普to return
(to go/come back)
fāan 粤to return
(to go/come back)
jeun(.ya̲p) 普to enter
(to go/come in)
ya̲p 粤to enter
(to go/come in)
chēutto exit
(to go/come out)
sé̲ungto go/come up, to get on
ha̲ 普to go/come down, to get off
lo̲k 粤to go/come down, to get off
héito stand up, to rise

Motion

(.sāan)to climb
pà̲(.hà̲ng)to crawl
跳舞tiu.mó̲uto dance
fēi(.hà̲ng)to fly
tiu(.yo̲ek)to jump
páau(.bo̲u)to run
游泳yà̲u.wi̲ng 普to swim
游水yà̲u.séui 粤to swim
旅遊lé̲ui.yà̲uto travel
旅行lé̲ui.hà̲ngto travel
jáu(.lo̲u²) 普to walk
hà̲ang(.lo̲u) 粤to walk