Xue-Hanyu.com: Learn Chinese:

Words: Verbs of motion

  1. Direction
  2. Motion

Direction

heoito go
lò̲i 普to come
là̲i 粤to come
douto arrive
gwoto pass
(to go/come over)
wù̲i 普to return
(to go/come back)
fāan 粤to return
(to go/come back)
zeon(.ja̲p) 普to enter
(to go/come in)
ja̲p 粤to enter
(to go/come in)
cēotto exit
(to go/come out)
só̲engto go/come up, to get on
ha̲a 普to go/come down, to get off
lo̲k 粤to go/come down, to get off
héito stand up, to rise

Motion

(.sāan)to climb
pà̲a(.hà̲ng)to crawl
跳舞tiu.mó̲uto dance
fēi(.hà̲ng)to fly
tiu(.jo̲ek)to jump
páau(.bo̲u)to run
游泳jà̲u.wi̲ng 普to swim
游水jà̲u.séoi 粤to swim
旅遊lé̲oi.jà̲uto travel
旅行lé̲oi.hà̲ngto travel
záu(.lo̲u²) 普to walk
hà̲ang(.lo̲u) 粤to walk